Leave Your Message
01/04

ulgamlarymyz

Talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülen we gurlan, taslamaňyza laýyk, desgalaryňyza laýyk taýýarlanan.

Çygly elektrostatik ygalyň ulgamy Kottrell tüsse tüssesi flýu gazyny arassalamak Çygly elektrostatik ygalyň ulgamy Kottrell tüsse tüssesi flýu gazyny arassalamak
02

Çygly elektrostatik ýagyş S ...

2024-06-12

Elektrostatik ygalyň artykmaçlyklary
1. purokary arassalaýyş tizligi, elektrostatik ygalyň mukdary 0,01 mikrondan ýokary tozany alyp biler, tozany aýyrmagyň ýokary netijeliligi bilen tozany aýyrmagyň derejesi 99% -e ýetip biler. Elektrostatik çökündiler, elektrik meýdanynyň täsirli meýdanyny artdyryp, zerurlyklary kanagatlandyrmak we tozany aýyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin elektrik meýdanynyň uzynlygyny uzaldyp biler.
2. Flýu gazyny gaýtadan işlemek kuwwaty uly, elektrostatik çökdüriji uly göwrümli enjama ýetip biler we bir elektrostatiki ygalyň iň köp elektrik meýdany kesiş meýdany 400 inedördül metre ýetip biler.
3. Kuwwatyň az sarp edilmegi. Elektrostatik ygalyň we umumy tozan ýygnaýjynyň arasyndaky tapawut, elektrostatiki ygalyň energiýa sarp edilişi enjamlaryň, elektrik üpjünçilik enjamlarynyň, elektrik ýyladyş izolýasiýasynyň we yrgyldy hereketlendirijileriniň energiýa sarp edilmegi sebäpli ýüze çykýan garşylyk ýitgilerinden ybaratdyr. Beýleki ýagyşlaryň enjamlara garşylyk ýitgisi diňe esasy energiýa sarp etmegidir. Elektrostatik ygallar köplenç geýilýän bölekleri seýrek ýerine ýetirýänligi sebäpli, iş bahasy adaty ygalyňkydan has arzan.
4. Rugsat berilýän iş temperaturasy gaty ýokary. Adaty ýagdaýlarda, elektrostatiki ygalyň rugsat edilýän iş temperaturasy 250 ° C, 350 ~ 400 ° C çenli bolýar.
5. Flýu gazyny arassalamak diapazony has giňdir we elektrostatiki çökündiler formaldegidi hem aýryp biler,

jikme-jiklikleri gör
Flýu gazynyň kükürdiji spreý diňleri Flýu gazynyň kükürdiji spreý diňleri
04

Flýu gazynyň kükürdiji spreý T ...

2024-02-05

Desulfurizasiýa diňiniň prosesi Giriş

Flýu gazy pürküji desulfurizasiýa diňiniň silindrine girýär we pürküji desulfurizasiýa diňiniň içki ýokarlanýan döwründe sorujy süýümli spreý buludy bilen aragatnaşyk interfeýsini emele getirýär (akym tizligi 1,5-2m / s). Düwürtik gazy we suwuk duman bölejikleri garşydaş bilen doly aragatnaşykda bolup, S02 siňdirip, tozan bölejikleri duman bölejikleriniň gonmagy bilen desulfurizasiýa diňiniň düýbüne akýar we tozan bölejikleri aşýan deşikden çökündi tank. Silindrde ýokarlanýan arassalanan gaz, tozany aýyrmak we kükürtlendirmek prosedurasyny tamamlamak üçin gaz-suw bölüji tarapyndan zaýalanýar we suwsuzlanýar, soňra bolsa silindriň ýokarky konus böleginden çykarylýar. Galyndy suwuklygy silindriň düýbündäki suw çukurynyň üsti bilen çökündi tankyna zyňylýar, (aşýan deşik howanyň syzmagynyň öňüni almak üçin suw möhür dizaýnyna eýe we silindriň aşagyndaky arassalanmagy ýeňilleşdirmek üçin arassalaýjy deşik bilen enjamlaşdyrylandyr. ) ýagyşdan (kül aýyrmak) we aşgar (regenerasiýa) gaýtadan işlemekden soň. Şol bir wagtyň özünde, kükürtlendirme ulgamynyň goldanylmagyny we adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek üçin şertler rugsat berse aýlanyp geçýän flýu gurlup bilner.


Düzüji diň ulgamynyň düzümi

Kükürtlendirme ulgamy esasan flýu gaz ulgamyndan, siňdiriş oksidleniş ulgamyndan, süýümi taýýarlamak ulgamyndan, önümi arassalamak ulgamyndan, hapa suwlary arassalamak ulgamyndan, jemgyýetçilik ulgamyndan (gaýtadan işleýän suw, gysylan howa, heläkçilikli tank ulgamy we ş.m.), elektrik gözegçilik ulgamyndan we beýleki bölekleri.

jikme-jiklikleri gör
01
Guşak süzgüji Zawodyň täsirli hapa suwlary palçyk suw bilen üpjün etmek ulgamyny basýar Guşak süzgüji Zawodyň täsirli hapa suwlary palçyk suw bilen üpjün etmek ulgamyny basýar
01

Guşak süzgüji ösümlik effekti ...

2024-05-20

Guşak süzgüçli press, kemer süzgüji diýlip hem atlandyrylýar, süzgüç guşagyny süzmek üçin ulanýan basyş süzgüç enjamy, aşakdaky artykmaçlyklary bar:

1. filokary süzgüç netijeliligi: kemer süzgüçli press, suwuň düzümindäki suwy täsirli gysyp bilýän, önümiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary basyşly süzgüç usulyny kabul edýär.

2. Gowy arassalama täsiri: guşak süzgüçli press ýokary takyklyk we ýokary suwsuzlyk netijeliligine eýe. Guşak süzgüçli press diňe bir suwy süzüp bilmän, materialdaky beýleki hapalary hem aýyryp biler, gowy arassalaýyş täsirine eýe. Suwuklykda saklanan gaty ýa-da bölejik maddalary netijeli süzüp bilýär we öndürilen önümleriň hili has kepillendirilýär.

3. pleönekeý iş: kemer süzgüçli pressiň işleýşi gaty ýönekeý, diňe suw saklaýan materialy enjamyň içine salmaly, degişli parametrleri süzüp başlap biler we enjamyň awtomatiki dolandyryş ulgamy bar, iş güýjüni peseldip biler işçiler.

4. Çydamly: kemer süzgüçli pressiň ýokary berkligi we uzak ömri bar, bu üznüksiz önümçilik işini amala aşyryp biler we enjamlary çalyşmak meselesini halas edip biler.

5. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak: kemer süzgüçli press diňe işleýän wagtyňyz yzygiderli arassalanmalydyr, bu daşky gurşawa we harytlara hapalanmagy azaldýar, şeýle hem energiýanyň sarp edilmegini azaldýar.

6. Ulanyşyň giň gerimi: kemer süzgüçli press, uly uýgunlaşma bilen material ýapyklygy, ululygy, görnüşi we beýleki faktorlar bilen çäklenmän, suw saklaýan ähli materiallary süzmek üçin amatlydyr. Guşak süzgüçli press, himiki maddalar, iýmit, derman önümleri, kosmetika we ş.m. ýaly dürli suwuklyklary işlemek üçin amatlydyr.

jikme-jiklikleri gör
Senagat agitirlenen palçyk inçe film guradyjy ýuwujy arassalaýjy guradyjy maşyn Senagat agitirlenen palçyk inçe film guradyjy ýuwujy arassalaýjy guradyjy maşyn
04

Senagat gaharly palçyk inçe ...

2024-03-01

1) Gorizontal inçe plyonkany guratmak ulgamy gowy howa geçirijiligine eýe, kislorodyň berk gözegçiligini we ýokary howpsuzlygyny gazanyp biler. Häzirki wagtda palçyk guratmak pudagyndaky iň ygtybarly guratma amallaryndan biridir.


2) Gorizontal inçe plyonkany guratmak prosesi palçyk guratmak enjamlary, howpsuzlygy, durnuklylygy, ygtybarlylygy, ösen we beýleki taraplarda aç-açan artykmaçlyklary bolan palçykdan bejermegiň we ýok etmegiň ösüş tendensiýasydyr. Gorizontal inçe plyonkany guratmak prosesini kooperatiw palçyklary zyňmakda ulanmak häzirki wagtda palçyklary bejermek we ýok etmek üçin ylmy we esasly saýlawdyr.


3) Baglamak, inçe film guradyjy maşynyň işleýşini has durnuklaşdyrýan we reduktoryň durnuklylygyny ýokarlandyrýan inçe film guradyjy maşynyň esasy şahasyny reduktor bilen birikdirmek üçin ulanylýar. Giňeldiş birikdiriji ýeň, esasy şah bilen rulmanyň arasyndaky sürtülme ýitgisini azaldýan inçe film guradyjy maşynyň esasy şahasyny birikdirmek üçin ulanylýar. Gurluşy ýönekeý we ulanmak aňsat.


4) Palçyklary garyşdyrmak we atyş güýji öndürmek taslamasynda gury palçyk görnüşine we çyglylyga gözegçilik etmek gaty möhümdir, bu guradyş ulgamynyň indiki ýakmak ulgamynyň işine täsir eder. Bir tarapdan, keseligine inçe plyonkany guratmak prosesi birmeňzeş bölejik ululygy we tozany bolmadyk granulalar öndürip biler, beýleki tarapdan, bug basyşyny we ikisiniň tizligini üýtgedip çyglylygyň sazlanyşyny çalt durmuşa geçirip biler. basgançakly guradyjy maşyn. Gury palçygyň görnüşine we çyglylygyna gowy gözegçilik etmek tutuş ulgamyň durnukly işlemegini üpjün edip biler.

jikme-jiklikleri gör
Buraw basýan palçyk suwsuzlandyryjy maşyn enjamlary lagym lagym suwlaryny arassalamak ulgamy Buraw basýan palçyk suwsuzlandyryjy maşyn enjamlary lagym lagym suwlaryny arassalamak ulgamy
09

Buraw basýan palçyk suwsuzlandyryjy Ma ...

2024-01-25

Integrirlenen nurbat görnüşli palçykdan suwarmak ulgamy, müşderiler üçin maýa goýum çykdajylaryny tygşytlamak nukdaýnazaryndan işlenip düzülen ykjam ulagyň görnüşindäki palçykdan suwarmak ulgamydyr. Enjam hereket etmek üçin amatly we dürli lagym arassalaýjy desgalara hyzmat edip biler. Integrirlenen gaplanan nurbat palçykdan suwarmak ulgamy, esasan, gaplanan nurbat palçykdan suwlandyryjy enjamdan, toplumlaýyn dozalaşdyryş enjamyndan, doza nasosyndan, palçyk nasosyndan we ulag ulagyndan durýar.


1. Palçyk suwsuzlandyryjy palçyk suwy arassalamak ulgamy ýapyk işleýär, galyndy gazyň ysyny azaldýar.

2.Galyndy degidrator konsentratiw enjamlar az energiýa sarp etmek, az çykdajy, pes yrgyldy, pes ses.

3.Skrew Press palçyk suwsuzlandyryjy maşyn az goragly bölekler, az hyzmat bahasy, uzak ömri.

4.Wurbat palçyk suwy ýuwýan maşyn awtomatiki dolandyryş, üznüksiz işlemek, hyzmat etmek we dolandyrmak ýönekeý

5.Surnaly metbugat palçyk suwsuzlandyryjy lagym lagym suwy enjamlary tötänleýin, amatly hereket edip biler


Buraw görnüşli palçyk suwy maşynynyň önümçilik pudaklary:

şäher kanalizasiýasy, içerki lagym, azyk, içgi, himiýa senagaty,

deri, kebşirleýiş materiallary, kagyz öndürmek, çap etmek we boýamak, derman, elektroplatasiýa, nebit ýatagy, kömür kän,

çakyr, maldarçylyk, aşhana galyndy suwy,

suw desgasy, elektrik stansiýasy, polat zawody we ş.m.

jikme-jiklikleri gör
01
Membrana bioreaktor MBR paket ulgamy lagym suwlaryny arassalaýjy zawod Membrana bioreaktor MBR paket ulgamy lagym suwlaryny arassalaýjy zawod
02

Membrana bioreaktor MBR paketi ...

2024-06-20

Mbr membrananyň bioreaktorynyň artykmaçlygy

 

MBR Membranasy (membrananyň bio-reaktory) membranany bölmek tehnologiýasy bilen biologiki bejeriş tehnologiýasyny birleşdirýän hapa suwlary arassalamagyň täze görnüşidir. Onuň esasy roly we aýratynlyklary aşakdaky taraplarda öz beýanyny tapdy:

Netijeli arassalamak: MBR membranasynyň bioreaktor prosesi, akymyň hilini ep-esli gowulandyrmak we milli akym standartlaryna laýyk gelmek ýa-da gaýtadan ulanmak talaplaryny gaýtadan ulanmak üçin kanalizasiýa içindäki dürli hapalaýjy maddalary, şol sanda togtadylan maddalary, organiki maddalary we mikroorganizmleri netijeli aýyryp biler.

Kosmos tygşytlylygy: MBR membranasynyň bioreaktory tekiz film ýaly ykjam membrananyň komponentlerini ulanýandygy sebäpli, kiçijik meýdany gurşap alýar we şäher lagym arassalaýyş stansiýalary ýaly çäkli ýerler üçin amatly.

Pleönekeý iş: MBR membranasynyň bioreaktorynyň işleýşi birneme ýönekeý we çylşyrymly himiki bejergini talap etmeýär, iş çykdajylaryny we tehniki hyzmaty ýükleýär.

Güýçli utgaşyklyk: MBR membranasy prosesi, hapa suwlary arassalamagyň dürli görnüşleri, şol sanda senagat hapa suwlary, içerki lagym we ş.m. üçin amatly we giňden ulanylýar.

Biologiki bejerginiň netijeliligini ýokarlandyrmak: activeokary işjeňleşdirilen palçyk konsentrasiýasyny saklamak bilen, MBR membranasynyň bioreaktory biologiki bejerginiň organiki ýüküni artdyryp biler, şeýlelik bilen hapa suwlary arassalaýjy desganyň aýak yzyny azaldyp, pes palçyk ýüküni saklamak arkaly galyndylaryň mukdaryny azaldyp biler.

Çuň arassalamak we azot we fosfor aýyrmak: MBR membranasynyň bioreaktory, täsirli saklanmagy sebäpli, lagym suwlaryny çuňňur arassalamak üçin uzak nesil sikli bilen mikroorganizmleri saklap biler. Şol bir wagtyň özünde, azaldýan bakteriýalar ulgamda doly köpelip biler we nitrifikasiýa täsiri çuň fosforyň we azotyň ýok edilmegine mümkinçilik döredýär.

Energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak: Iki gatly tekiz film ýaly innowasion mbr membrananyň bioreaktory ulgamyň energiýa tygşytlylygyny ep-esli gowulandyrýar we işiň energiýa sarp edilişini azaldýar.

Gysgaça aýtsak, suwy arassalamagyň netijeli prosesi hökmünde membrananyň bioreaktory diňe bir suwy arassalamak effektini gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, ýer tygşytlap we iş çykdajylaryny azaldyp biler, şonuň üçin dürli ugurlarda giňden ulanylýar.

jikme-jiklikleri gör
Senagat hapa suwlaryny arassalamak ulgamy ETP täsirli prosess tehnologiýalary Senagat hapa suwlaryny arassalamak ulgamy ETP täsirli prosess tehnologiýalary
05

Senagat hapa suwlaryny arassalamak ...

2024-04-26

Senagat hapa suwlarynyň hapalanmagy esasan şulary öz içine alýar: organiki aerob materiallaryň hapalanmagy, himiki zäherleýji hapalanmalar, organiki däl gaty maddalaryň hapalanmagy, agyr metal hapalanmagy, kislotanyň hapalanmagy, aşgazanyň hapalanmagy, ösümlikleriň ýokumly hapalanmagy, termiki hapalanma, patogen hapalanmagy we ş.m. , ys ýa-da köpük, şonuň üçin senagat hapa suwlary köplenç ters görünýär, netijede suwuň hapalanmagynyň köp ýerleri adamlaryň ömrüne we saglygyna gönüden-göni howp salýar, şonuň üçin senagat hapa suwlaryna gözegçilik etmek aýratyn möhümdir.


Senagat hapa suwlarynyň häsiýetnamasy, suwuň hili we mukdary önümçilik prosesine we önümçilik tertibine baglylykda gaty üýtgeýär. Elektrik, magdançylyk we hapa suwlaryň beýleki pudaklary esasan organiki däl hapalaýjy maddalary, kagyz we azyk we hapa suwlaryň beýleki senagat pudaklaryny öz içine alýar, organiki maddalaryň mukdary gaty ýokary, BOD5 (bäş günlük biohimiki kislorod islegi) köplenç 2000 mg / -dan gowrak L, takmynan 30000 mg / L çenli. Hatda şol bir önümçilik prosesinde önümçilik prosesinde suwuň hili ep-esli üýtgär, meselem, kislorodyň ýokary öwüsýän öwrüjisi polat öndürmek, şol bir peç polatynyň dürli eriş etaplary, hapa suwlaryň pH bahasy 4 ~ 13 aralygynda bolup biler, togtadylan maddalar bolup biler 250 ~ 25000 mg / L aralygynda bolmaly.

Senagat hapa suwlarynyň başga bir aýratynlygy: gytaklaýyn sowadyjy suwdan başga-da, çig mal bilen baglanyşykly dürli materiallary öz içine alýar we hapa suwlarda barlyk görnüşi köplenç tapawutlanýar, aýna senagatynyň hapa suwlaryndaky ftor we hapa suwlary elektroplatirlemek adatça wodorod floridi ( HF) ýa-da florid iony (F-), fosfat dökün ösümlikleriniň hapa suwlary kremniý tetraflorid (SiF4) görnüşinde; Nikel hapa suwlarda ion ýa-da çylşyrymly ýagdaýda bolup biler. Bu aýratynlyklar, hapa suwlary arassalamagyň kynlygyny ýokarlandyrýar.

Senagat hapa suwlarynyň mukdary suwuň ulanylmagyna baglydyr. Metallurgiýa, kagyz ýasamak, nebithimiýa, elektrik energiýasy we beýleki pudaklarda uly suw ulanylýar, galyndy suwuň mukdary hem köp, meselem, 1 tonna polat galyndy suwuny 200 ~ 250 tonna eredýän käbir polat fabrikleri. Şeýle-de bolsa, her zawoddan çykýan hapa suwlaryň hakyky mukdary suwuň gaýtadan işleniş tizligi bilen hem baglanyşyklydyr.

jikme-jiklikleri gör
FRP süzgüç tanklary Poslamaýan polat basyş gämilerini suw arassalaýjy süzgüç zawody FRP süzgüç tanklary Poslamaýan polat basyş gämilerini suw arassalaýjy süzgüç zawody
08

FRP süzgüç tanklary poslamaýan S ...

2024-02-05

Suw arassalaýjy süzgüçler, islendik suw süzgüç ulgamynyň möhüm bölegi bolup, dogry süzgüç bölümini saýlamak, netijeli, takyk süzgüç üpjün etmek üçin möhümdir. Tehnologiýanyň ösmegi bilen, süzgüçli kanistler indi ýokary derejeli süzgüç öndürijiligini kepillendirýän dürli öndürijilik aýratynlyklary bilen gelýär.

1. Takyk we duýgur süzgüç öndürijiligini üpjün edýän, diňe zerur ölçegden kiçi bölejikleriň ulgama girip biljekdigini üpjün edýän disk süzgüç tehnologiýasynyň ýörite gurluşy. Bu ony 5μ-den 200μ aralygynda ululykda iň täsirli süzgüç ulgamyna öwürýär. Ulanyjylar ulgam akymyny sazlamak üçin çeýeligi üpjün edip, suw zerurlyklaryna görä dürli takyklykdaky süzgüçleri saýlap bilerler.

2. Süzgüç gämisiniň adaty modullygy, ulgam adaty disk süzgüç birligine esaslanýanlygy sebäpli ýer tygşytlamaga kömek edýär. Ulanyjylar çeýe we çalşylýan öz isleglerine görä saýlap bilerler. Ulgam ykjam, kiçijik aýak yzy bar we burç giňişliklerine aňsatlyk bilen gurnalyp bilner.

3. Doly awtomatiki işlemek we basyş süzgüçiniň üznüksiz drena optimal işlemegini üpjün edýär. Yzky ýuwmak prosesi, süzgüç kombinasiýasyndaky her bölümiň arasynda gezekleşýär, üznüksiz drenajy üpjün etmek üçin işleýän we arka ýuwýan ýagdaýlaryň arasynda awtomatiki usulda geçýär. Mundan başga-da, arassalanan suwuň sarp edilişi gaty az, suw önümçiliginiň bary-ýogy 0,5% -ini tutýar. Howa kömegi bilen ýuwulýan ýuwmak bilen utgaşyp, öz-özüňi sarp etmek 0,2% -den pes bolup biler, bu bolsa onlarça sekundyň içinde ýokary tizlikli we düýpli arassalanmagy üpjün eder.

4.Süzgüç häsiýetleri bolan suw süzgüç gutusy uzak ömri bar, sebäbi täze plastmassa süzgüç elementi güýçli, poslama garşy we minimal ulaldylyşyna eýe. Geýimsiz ýa-da ýaşy bolmazdan 6-10 ýyl dowam etjekdigi subut edildi, süzgüç we arka ýuwulmagy wagtyň geçmegi bilen ýaramazlaşmaz.

5.Biziň basyş süzgüçlerimiz ýokary hilli, pes hyzmat edýär we degişli hil standartlaryna laýyk gelýär. Zawoddan çykmazdan ozal simulirlenen iş şertlerinde synag edilýär we synag synaglary geçirilýär. Olary ulanmak aňsat, ýörite gurallary talap etmeýär we az mukdarda bölekleri bar. Bu aýratynlyklar, süzgüç aýratynlyklary bolan suwy arassalaýjy süzgüçleri netijeli, takyk süzgüç ulgamlary üçin ideal edýär.

jikme-jiklikleri gör
Osmoz zawod prosesi enjamlary Senagat suw arassalaýyş ulgamy Osmoz zawod prosesi enjamlary Senagat suw arassalaýyş ulgamy
09

Ters Osmoz ösümlik prosesi Ek ...

2024-02-05

Ters osmoz tehnologiýasynyň aýratynlyklary:


Ters osmoz, esasanam senagat şertlerinde giňden ulanylýan suw arassalaýyş tehnologiýasydyr. Bu proses ionlary, molekulalary we has uly bölejikleri suwdan çykarmak üçin ýarym geçirijilikli membranany ulanmagy öz içine alýar. Ters osmoz tehnologiýasyndaky ösüşler ony dürli önümçilik goşundylary üçin ýokary hilli suw öndürmegiň täsirli we tygşytly usulyna öwürdi.


1. Ters osmoz tehnologiýasynyň esasy aýratynlyklary, duzuň ýokary bolmagydyr. Bir gatlakly membrananyň süýjediji derejesi täsirli 99% -e ýetip biler, bir basgançakly ters osmoz ulgamy, adatça, süýjediji derejesini 90% -den ýokary saklap biler. Iki basgançakly ters osmoz ulgamynda süýjediji derejesi 98% -den gowrak durnuklaşdyrylyp bilner. Duzy ret etmegiň bu ýokary derejesi, süýjediji ösümlikler we duzdan we beýleki hapalardan suwdan çykarylmagyny talap edýän beýleki önümçilik amallary üçin ters osmozy ideallaşdyrýar.


2.Resse osmoz tehnologiýasy bakteriýalar, organiki maddalar we suwdaky metal elementler ýaly organiki däl maddalar ýaly mikroorganizmleri netijeli ýok edip biler. Bu, beýleki suw arassalaýyş usullary bilen deňeşdirilende hapa suwlaryň hilini ep-esli gowulaşdyrýar. Öndürilen suw, daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmaga kömek edip, iş we zähmet çykdajylaryny peseldýär.


3. Ters osmoz tehnologiýasynyň möhüm aýratynlygy, çeşmäniň suwunyň hili üýtgese-de, öndürilen suwuň hilini durnuklaşdyrmak ukybydyr. Bu önümçilikde suwuň hiliniň durnuklylygy üçin peýdaly we netijede arassa suw önüminiň hiliniň durnuklylygyna oňyn täsir edýär.


4.Resse osmoz tehnologiýasy, soňraky bejeriş enjamlarynyň ýüküni ep-esli azaldyp, enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp biler. Bu diňe bir tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaman, eýsem senagat işiniň umumy netijeliligini ýokarlandyrmaga hem kömek edýär.


Gysgaça aýtsak, ters osmoz tehnologiýasynyň gazananlary ony senagat şertlerinde suwy arassalamagyň täsirli we tygşytly usulyna öwürdi. Duzy ret etmegiň ýokary derejesi, köp sanly hapalary aýyrmak ukyby, az çykdajy we suwuň hiliniň durnuklylygyna oňyn täsir, senagat ters osmoz zawodlary we enjamlary üçin amatly edýär.

jikme-jiklikleri gör
Eredilen howa flotasiýa maşyny DAF prosesi Galyndy suwlary arassalamak ulgamy Eredilen howa flotasiýa maşyny DAF prosesi Galyndy suwlary arassalamak ulgamy
010

Eredilen howa flotasiýa enjamy ...

2024-02-05

I. Eredilen howa flotasiýa maşynynyň tanyşdyrylyşy:

Eredilen howa flotasiýa enjamy esasan gaty - suwuk ýa-da suwuk - suwuk bölünmek üçin ulanylýar. Galyndy suwdaky gazy eritmek we boşatmak ulgamy arkaly, köp sanly inçe köpürjikleri öndürmek üçin, hapa suwlardaky suwa ýakyn gaty ýa-da suwuk bölejikleriň dykyzlygyna ýapyşar, netijede umumy dykyzlygy ýagdaýdan pes bolar. suw we gaty suwuk ýa-da suwuk-suwuk bölmek maksadyna ýetmek üçin suwuň ýüzüne çykmagy üçin buýruga bil baglaň.


Iki, erän howa flotasiýa maşynynyň ulanylyş çäkleri:

1. fineer ýüzünde inçe asylan gaty jisimleri, suwotulary we beýleki mikroagregatlary bölmek.

2. Önümçilik hapa suwlarynda peýdaly maddalary gaýtadan işlemek.

3, ikinji derejeli çökündi tankyň we konsentrirlenen suw palçygynyň we beýleki asylan maddalaryň ýerine.


Üç, erän howa flotasiýa maşynynyň artykmaçlyklary:

Uzak möhletli durnukly öndürijilik, aňsat işlemek, aňsat hyzmat etmek, pes ses;

Eredilen howa flotasiýa maşynynda mikrobbleleriň we asylan bölejikleriň täsirli adsorbsiýasy SS-iň aýyrmak täsirini gowulandyrýar;

Howa flotasiýa maşyny awtomatiki dolandyryş, ýönekeý tehniki hyzmat;

Eredilen howa flotasiýa maşynynyň köp fazaly akym nasosy basyşly nasos, howa kompressory, uly erän gaz baky, uçar we goýberiji kelle we ş.m. bilen göterilip bilner;

Eredilen howa suwunyň eremegiň netijeliligi 80-100%, erän howanyň adaty ýüzýän netijeliliginden 3 esse ýokarydyr;

Suw akymynyň täsirini üpjün etmek üçin köp gatly palçyk akmagy;

jikme-jiklikleri gör
01

Çözüw

  • 6511567 sjt

    Özüňiz üçin iň oňat çözgüt tapmak üçin ýüregiňizi we tejribäňizi goýuň.

  • 651156772c

    Complianceerine ýetirmek we has arassa gurşaw üçin doly, ygtybarly çözgütler bermek. Daşky gurşaw, durnuklylyk we çykdajy islendik wagt, islendik ýerde çözgütler.

BIZ hakdaKompaniýanyň tertibi

Xinjieyuan hakda

Guangdong Xinjieyuan Daşky gurşawy goramak tehnologiýasy kärhanasynyň hünärmeni: daşky gurşawy goramak enjamlaryny öwrenmek we öndürmek, suwy arassalamak, galyndylary arassalamak, lagym galyndylaryny bejermek we beýleki ugurlar, daşky gurşawy goramak boýunça ylmy gözlegleriň, önümçiligiň, satuwyň giňişleýin kärhanasydyr subut edilen hünär operasiýa topary we integrasiýa, tutuş zynjyr, köp ölçegli toplumlaýyn hyzmat mümkinçilikleri bilen köp sanly taslama gurluşyklary.

has giňişleýin gör
1693298644371wxl
6582b3fk6t

780 +

2000+ kooperatiw kärhanalary

6582b3fudf

10 ýyllar

26 ýyl hünär tejribesi

Topar

109 +

Hünär we tehniki işgärler 280+

6582b3fte2

11700

Kompaniýanyň meýdany 30000 inedördül metr

derňew

Daşky gurşawy goramak, energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak, suwy gaýtadan ulanmak, serişdeleri gaýtadan ulanmak we ş.m. takyk goldaw bermek üçin!

Blog we makalalar

Partnershli hyzmatdaşlarymyz el-ele berip, "ÖSÜŞ BILEN, TERJIME EDIP BOLMAZ", has gowy geljegi dörediň!

1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (6) ogly
1 (7) 4sm
1 (8) erkek
1 (9) 7k
1 (10) 1jn
1 (11) o8h
1 (12) zct
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
1 (1) ohb
1 (1) r6i
1 (2) wpp
1 (3) 8ýj
1 (4)
1 (5) v6o
1 (13) kw
1 (14) osx
1 (15) la7
1 (16) (1) (1) süňk
1 (17) (1) 80e
1 (18) (1) irden
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139